IT 咁多瓣,邊瓣最好景?

好多IT既求職者都會問,IT咁多工種,邊份最好景?

唔講你唔知,好多IT既管理層月入都十萬八萬,Project Manager, Infrastructure, Digital transformation 或 Developer 既高級職員同管理層都會有呢個收入。

所以真正應該問既問題係,點樣先可以做到最好景個班IT人!

其實作為IT人,技術能力既提升固然重要,但能夠做到管理層,職涯規劃同軟技能既提升先至係關鍵!

職涯規劃大至入咩公司做,做咩職位,小至有關職位學到邊種程式詞言同技術,軟技能大至談判,項目管理,小至同上司下屬既關係,都絕對影響到你既升遷。

Venturenix 除左幫你搵工,我地深信同求職者關係同提供有關資訊既重要性。Venturenix 既目標係提昇香港既科技專才競爭力,所以求職者在我地既眼中,唔止係求職者,你仲係我地Venturenix 既一部份。

想學UXUI/ Full Stack Web Development嘅朋友,立即查詢我地的課程啦!

有求職或職涯規劃問題?搵我地顧問傾下啦